Adatvédelmi tájékoztató

összhangban az
Európai Parlament és a Tanács (EU) Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikkével
mely létrejött
Versenyző
a továbbiakban, mint Adatkezelő vagy Ügyfél
és
Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium (székhely: 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.),
a továbbiakban, mint Adatfeldolgozó vagy Szolgáltató
között az alábbiak szerint.

Jelen tájékoztatóban szereplő kikötéseket kell alkalmazni a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó által külön az Ügyfél részére teljesített vonatkozó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a Szolgáltató az Ügyfél, mint Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ügyfél megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő vagy Ügyfél.
1. AZ ADATFELDOLGOZÁS, ADATKEZELÉS TÁRGYA
Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely az Ügyfél feladata.
2. AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
3. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA
Mindazon informatikai és további szolgáltatások melyeket Ügyfél igénybe vesz Szolgáltatótól, valamint megbízások, melyeket Ügyfél ad Szolgáltatónak. A kezelt személyes adatok, mint név és email-cím, csak és kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos kapcsolattartásra vonatkozik. Ezen személyes adatok továbbítása 3. fél számára tiltott.
A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA
- Személyes adatok közül kizárólag a név
- Kommunikációs adatok: email-cím
5. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI
Ügyfél személyes adatai
Az adatkezeléssel kapcsolatban feltöltött információk nem tárolódnak egyetlen adatbázisban sem, feltöltés és feldolgozás után törlésre kerülnek. Amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges az adatok ideiglenes tárolása, akkor ezt a szolgáltató köteles a szolgáltatásnál feltüntetni.
6. A ÜGYFÉL (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
6.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a tájékoztató szerinti tevékenység végrehajtását.
6.2. Adatkezelőnek a tájékoztatóban meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne. Ilyen esetben Adatfeldolgozó megvárja Adatkezelő újabb utasítását, mely a korábbi utasítást megerősítheti vagy megváltoztathatja.
6.3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
6.4. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet továbbítani Adatkezelő részére.
7. AZ ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
7.1. Utasítási jog
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján kezeli. Adatfeldolgozó kizárólag a tájékoztató tárgyát képező technikai adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.
7.2. Titoktartás
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
7.3. Adatbiztonság
Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatfeldolgozás céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
7.4. További adatfeldolgozó igénybevétele
Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
7.5. Együttműködés az Adatkezelővel
a) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, segíti az Adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
c) Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
d) Szolgáltató az Ügyfél általi ellenőrzésekben, auditokban való közreműködésért díjazást kérhet. Ez a díj a Szolgáltató által biztosított szakember díjazásával arányosan kerül megállapításra.
8. ADATKEZELÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN
Az Adatfeldolgozó, az Adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából (kivéve, ha az Uniós vagy a tagállami jogszabályok a személyes adatok tárolását írják elő (Rendelet 28. cikk 3,9)).

Kistelek, 2019.06.26.